فلزات اساسی

نام آخرین قیمت تغییر درصد بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم
آلومینیوم
2,246.00 -44.0
-1.92
2,285.50
2,244.50
سرب
سرب
2,138.25 -24.3
-1.12
2,162.50
2,138.25
روی
روی
2,489.00 -13.0
-0.52
2,516.50
2,489.00
مس
مس
3.5718 -0.0437
-1.21
3.6200
3.5443
نیکل
نیکل
18,451.00 -36.0
-0.19
18,486.00
18,451.00
قلع
قلع
23,854.00 358
1.52
23,854.00
23,854.00
کبالت
کبالت
33,420.00 0
0.00
33,420.00
33,420.00
مولیبدن
مولیبدن
55.63 0
0.00
55.63
55.63
نئودیمیم
نئودیمیم
637,500.00 0
0.00
637,500.00
637,500.00
تلوریم
تلوریم
530.00 0
0.00
530.00
530.00
سنگ آهن 62%
سنگ آهن 62%
118.03 -0.410
-0.35
118.03
118.03
رودیم
رودیم
4,100.00 0
0.00
4,100.00
4,100.00
منیزیم
منیزیم
25,750.00 0
0.00
25,750.00
25,750.00
گالیم
گالیم
1,905.00 0
0.00
1,905.00
1,905.00
ژرمانیم
ژرمانیم
9,700.00 0
0.00
9,700.00
9,700.00
منگنز
منگنز
30.75 0
0.00
30.75
30.75
ایندیم
ایندیم
2,075.00 0
0.00
2,075.00
2,075.00
فولاد
فولاد
3,670.00 18
0.49
3,670.00
3,670.00
سنگ آهن
سنگ آهن
119.50 0
0.00
119.50
119.50
لیتیم
لیتیم
166,500.00 0
0.00
166,500.00
166,500.00
تیتانیم
تیتانیم
6.00 0
0.00
6.00
6.00
فولاد HRC
فولاد HRC
777.00 14
1.83
777.00
750.00