ان اف تی

نام آخرین قیمت تغییر درصد حجم معاملات ارزش معاملات
اینترنت کامپیوتر
اینترنت کامپیوتر 3.17 0.064
2.05
22,587,031
71,492,720
استکس
استکس 0.49 0.010
-2.12
19,344,738
9,458,947
ایموتیبل
ایموتیبل 0.57 0.00037
0.07
18,578,173
10,589,107
تزوس
تزوس 0.68 0.0027
0.39
18,031,990
12,171,935
اکسی اینفینیتی
اکسی اینفینیتی 4.46 0.053
-1.20
22,292,665
99,498,043
تتا نتورک
تتا نتورک 0.62 0.015
-2.53
11,204,546
6,919,631
د سندباکس
د سندباکس 0.30 0.0066
-2.30
70,636,754
20,863,956
دیسنترالند
دیسنترالند 0.30 0.0081
-2.81
38,817,976
11,457,713
چیلیز
چیلیز 0.061 0.00014
0.24
36,572,366
2,216,510
فلو
فلو 0.43 0.013
-3.06
30,628,329
13,197,236
کانفلوکس
کانفلوکس 0.13 0.0046
-3.61
21,840,891
2,899,128
ایپ کوین
ایپ کوین 1.14 0.015
-1.32
45,045,847
51,135,171
گالا
گالا 0.015 0.00048
-3.25
82,656,178
1,267,255
ایپن ان اف‌ تی
ایپن ان اف‌ تی 0.00000033 0.0000000019
0.58
13,152,763
4
اواسیس نتورک
اواسیس نتورک 0.041 0.00026
-0.64
7,408,267
304,629
پنکیک‌سواپ
پنکیک‌سواپ 1.18 0.0065
-0.55
15,159,618
17,938,147
انجین کوین
انجین کوین 0.23 0.0041
1.85
31,177,811
7,047,229
ماسک نتورک
ماسک نتورک 2.65 0.042
-1.62
30,113,458
79,813,888
استپن
استپن 0.15 0.0063
-4.39
14,391,575
2,167,221
فتچ دات ای‌آی
فتچ دات ای‌آی 0.22 0.00079
0.36
17,377,686
3,801,801
بلار
بلار 0.17 0.0017
-1.01
26,835,179
4,611,358
وکس
وکس 0.042 0.00038
-0.90
3,201,177
134,721
ایلوویوم
ایلوویوم 39 0.57
-1.46
5,140,703
201,528,876
سوشی‌سواپ
سوشی‌سواپ 0.58 0.0095
-1.69
16,120,783
9,274,695
نرووس نتورک
نرووس نتورک 0.0027 0.0000034
-0.13
1,845,365
4,952
دیجی‌بایت
دیجی‌بایت 0.0062 0.000048
-0.78
2,061,043
12,870
والکن فورج پی وای آر
والکن فورج پی وای آر 2.99 0.0030
-0.10
2,985,212
8,918,922
آی‌اکزک آرال سی
آی‌اکزک آرال سی 1 0.014
-1.41
3,387,443
3,452,542
اوریجین پروتکل
اوریجین پروتکل 0.12 0.0046
-3.94
45,723,349
5,577,468
وِراسیتی
وِراسیتی 0.0067 0.00021
3.19
43,894,791
295,571
ییلد گیلد گیمز
ییلد گیلد گیمز 0.24 0.0081
3.51
27,044,170
6,475,705
کرومیا
کرومیا 0.097 0.0038
-4.11
4,423,421
427,875
اسموس لاو پوشن
اسموس لاو پوشن 0.0015 0.000047
3.13
58,942,357
91,210
سوئیت اکونومی
سوئیت اکونومی 0.0096 0.000077
0.81
1,841,947
17,701
سیسکوین
سیسکوین 0.084 0.00091
-1.10
1,016,313
85,626
ایفینیتی توکن
ایفینیتی توکن 0.055 0.00079
1.47
78,496
4,282
لوکسرر
لوکسرر 0.057 0.000031
-0.06
4,862,976
276,860
اولترا
اولترا 0.15 0.0021
1.40
1,073,159
164,063
وایلدر ورلد
وایلدر ورلد 0.20 0.0020
1.02
385,453
77,801
موباکس
موباکس 0.24 0.0030
-1.26
8,555,320
2,061,993
مای نیبرالیس
مای نیبرالیس 0.69 0.031
-4.66
12,718,342
8,758,056
آوگوچی
آوگوچی 0.78 0.0042
-0.54
828,772
648,858
گادز آنچیند
گادز آنچیند 0.15 0.0041
-2.74
262,037
40,042
ایلین ورلدز
ایلین ورلدز 0.0099 0.00012
-1.21
4,774,096
47,351
ماینز آف دالارنیا
ماینز آف دالارنیا 0.089 0.0017
-2.00
14,038,200
1,253,000
ایکسکد نتورک
ایکسکد نتورک 0.81 0.0057
-0.71
1,028,638
829,952
سوپرورس
سوپرورس 0.078 0.00056
-0.73
1,446,917
112,325
بیکری توکن
بیکری توکن 0.12 0.013
-11.82
50,153,859
5,940,746
بایسواپ
بایسواپ 0.064 0.0012
-1.87
2,822,066
179,736
راکا
راکا 0.000091 0.0000014
-1.61
1,568,654
142
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5