پری د بی ان بی وی 2

پری د بی ان بی وی 2

0.000000000015
0.0000000000015 10.49%
رتبه 6,371 مارکت کپ 0 حجم معاملات 40 دامیننس 0.00 سکه کل 420,690,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.00000077 سقف تاریخی 0.00000000035 قیمت شروع 0.000000000017 پایین ترین قیمت 0.000000000015 بالاترین قیمت 0.000000000017