د یوت پی

د یوت پی

0.00000081
0 0.00%
رتبه 8,339 مارکت کپ 0 حجم معاملات 0 دامیننس 0.00 سکه کل 5,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.041 سقف تاریخی 0.0096 قیمت شروع 0.00000081 پایین ترین قیمت 0.00000081 بالاترین قیمت 0.00000081