صندوق های قابل معامله بورس

نام آخرین قیمت تغییر درصد حجم معاملات ارزش معاملات
كاريس
كاريس
21,869 -2.0
-0.01
589,415
12,889,916,635
اطلس
اطلس
403,505 853
0.21
69,084
27,875,739,420
آساس
آساس
366,300 1,736
0.48
62,685
22,961,515,500
آتيمس
آتيمس
290,000 3,232
1.13
84
24,360,000
پالايش
پالايش
151,450 -650.0
-0.43
2,581,287
390,935,916,150
الماس
الماس
182,000 -27.0
-0.01
940
171,080,000
افران
افران
22,487 41
0.18
183,479,885
4,125,912,173,995
كمند
كمند
10,188 18
0.18
113,451,760
1,155,846,530,880
كيان
كيان
47,033 65
0.14
30,281,671
1,424,237,832,143
بذر
بذر
168,860 -2,120.0
-1.24
123
20,769,780
پارند
پارند
10,195 13
0.13
97,394,343
992,935,326,885
كارين
كارين
10,076 9
0.09
2,842,953
28,645,594,428
امين يكم
امين يكم
10,076 14
0.14
3,700,993
37,291,205,468
سپيدما
سپيدما
16,758 29
0.17
137,221,212
2,299,553,070,696
آگاس
آگاس
124,800 372
0.30
2,047,842
255,570,681,600
دارا يكم
دارا يكم
167,430 -200.0
-0.12
3,250,201
544,181,153,430
ياقوت
ياقوت
19,970 40
0.20
145,251,615
2,900,674,751,550
طلا
طلا
176,889 -302.0
-0.17
1,147,903
203,051,413,767
فردا
فردا
17,803 27
0.15
23,553,161
419,316,925,283
هماي
هماي
10,087 20
0.20
155,335,449
1,566,868,674,063
ثبات
ثبات
15,777 23
0.15
204,943,448
3,233,392,779,096
اعتماد
اعتماد
60,001 48
0.08
45,543,396
2,732,649,303,396
اعتماد4
اعتماد4
60,000 47
0.08
38,286,150
2,297,169,000,000
اهرم
اهرم
18,600 150
0.81
65,447,030
1,217,314,758,000
آكورد
آكورد
52,548 84
0.16
10,771,977
566,045,847,396
سرو
سرو
126,490 -340.0
-0.27
123,824
15,662,497,760
ارمغان
ارمغان
10,140 7
0.07
5,916,434
59,992,640,760
ارمغان4
ارمغان4
10,014 -2.0
-0.02
37,102,516
371,544,595,224
هامرز
هامرز
10,194 16
0.16
9,485,379
96,693,953,526
عيار
عيار
65,499 -77.0
-0.12
2,757,122
180,588,733,878
فيروزا
فيروزا
38,197 52
0.14
36,286,346
1,386,029,558,162
كاردان
كاردان
326,500 2,190
0.68
5,133
1,675,924,500
آرام
آرام
14,730 -20.0
-0.14
538,677
7,934,712,210
سپر
سپر
19,611 34
0.17
24,248,982
475,546,786,002
كهربا
كهربا
23,249 -27.0
-0.12
899,397
20,910,080,853
تصميم
تصميم
27,128 45
0.17
18,227,317
494,470,655,576
گوهر
گوهر
119,499 -447.0
-0.37
285,902
34,165,003,098
زر
زر
115,690 -294.0
-0.25
148,132
17,137,391,080
دارا
دارا
10,703 11
0.10
6,050,678
64,760,406,634
مثقال
مثقال
20,441 -33.0
-0.16
1,022,005
20,890,804,205
گنجين
گنجين
19,773 20
0.10
3,070
60,703,110
صنوين
صنوين
175,640 1,600
0.92
147
25,819,080
عقيق
عقيق
75,450 150
0.20
5,224
394,150,800
فيروزه
فيروزه
26,800 110
0.41
315,314
8,450,415,200
صايند
صايند
13,392 22
0.16
43,833,516
587,018,446,272
آوند
آوند
12,918 13
0.10
63,238,952
816,920,781,936
رايكا
رايكا
12,556 18
0.14
10,178,321
127,798,998,476
هم وزن
هم وزن
15,505 25
0.16
1,717,568
26,630,891,840
سپاس
سپاس
11,239 21
0.19
151,857
1,706,720,823
افق ملت
افق ملت
222,000 100
0.05
407
90,354,000
  1. 1
  2. 2
  3. 3