حق تقدم بورس

نام آخرین قیمت تغییر درصد حجم معاملات ارزش معاملات
كگلح
كگلح
4,800 -100.0
-2.04
965,014,120
4,632,067,776,000
لوتوسح
لوتوسح
2,402 -57.0
-2.32
4,413,182
10,600,463,164
كپشيرح
كپشيرح
8,780 0
0.00
45,587
400,253,860
حتوكاح
حتوكاح
2,350 49
2.13
485,041,738
1,139,848,084,300
تكنوح
تكنوح
5,640 -620.0
-9.90
69,419,556
391,526,295,840
قشرينح
قشرينح
6,000 140
2.39
25,000,000
150,000,000,000
دسانكوح
دسانكوح
7,800 0
0.00
2,538,176
19,797,772,800
قنيشاح
قنيشاح
2,300 154
7.18
29,066,512
66,852,977,600
  1. 1