تصویر
علی الوندی

10 روز پیش

تعدیل قیمت چیست؟

تعدیل قیمت چیست؟

با استفاده از تعدیل قیمت می توان فاصله یا شکاف قیمتی که به عنوان گپ قیمتی (Price Gap) نیز شناخته می شود را پوشش داد.

فاصله یا گپ قیمتی در اثر افزایش سرمایه یا توزیع سود نقدی به وجود می آید.

هر ساله در مورد پرداخت سود نقدی به ازای هر سهم مجمع عمومی سالیانه برگزار می شود تا تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و برای افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده برگزار می شود تا تصمیمات لازم را در جهت افزایش سرمایه برای شرکت انجام دهند.

مجمع عمومی سالیانه در جهت اهدافی مانند بررسی صورت های مالی، رسیدگی و بررسی گزارشات، تعیین میزان سود نقدی و موارد دیگر برگزار می شود.

مجمع عمومی فوق العاده در جهت اهدافی مانند تغییر در سرمایه، اصلاح و بررسی اساسنامه، انحلال شرکت و موارد از این قبیل برگزار می گردد.

نکات کلیدی

  • تعدیل قیمت ابزاری است که به کمک آن می توان شکاف قیمتی را جبران کرد و پوشش داد.
  • شکاف قیمتی در اثر افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی سهام به وجود می آید.
  • معمولا پس از برگزاری مجمع ها که در آن تصمیم به افزایش سرمایه یا پرداخت سود نقدی سهام گرفته می شود، شکاف قیمتی رخ می دهد.
  • مجمع عمومی سالیانه با اهدافی همچون بررسی صورت های مالی، رسیدگی به گزارشات و... برگزار می شود.
  • مجمع عمومی فوق العاده جهت اهداف مهمی همچون انحلال شرکت، تغییر در سرمایه و... برگزار می شود.

تعدیل قیمت چیست؟ 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

درک تعدیل قیمت

با استفاده از روش تعدیل قیمت می توان فاصله یا گپ های قیمتی که در اثر افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی سهامداران ایجاد می شود را پوشش داد.

قبل از برگزاری مجمع ها ارزش سهم تعدیل می شود تا فاصله های قیمتی پوشانده شوند.

قیمت هر سهم پس از افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی سهامداران پس از برگزاری مجمع ها کاهش می یابد و قیمت قبل از اینکه کاهش یابد تعدیل شده و در نتیجه فاصله ای که بین قیمت ها ایجاد شده پوشانده می شود.

تعدیل قیمتی مثبت و تعدیل قیمتی منفی تاثیر مستقیم بر ارزش معاملات خواهد داشت.

روش های تعدیل قیمت

  • افزایش سرمایه

در تعدیل قیمت افزایش سرمایه ابتدا سرمایه قبلی شرکت را به سرمایه جدید شرکت تقسیم می کنیم، نتیجه ای که بدست می آوریم را در قیمت هایی که قبل از تاریخ افزایش سرمایه وجود داشتند ضرب می کنیم، با اینکار قیمت های گذشته سهام به میزان افزایش سرمایه شرکت تعدیل می شوند.

زمانی که افزایش سرمایه صورت می گیرد، کاهش قیمت در محاسبه تعدیل قیمت لحاظ می شود و محلی که افزایش سرمایه را تامین می کند نقشی در محاسبه تعدیل قیمت نخواهد داشت.

  • افزایش سرمایه و سود نقدی

در روش تعدیل قیمت افزایش سرمایه و سود نقدی، باید میزان تقسیم سود نقد و مقدار درصد افزایش سرمایه در زمان بررسی قیمت تعدیل شده در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه محل تامین افزایش سرمایه مورد بررسی قرار نمی گیرد.

در ادامه برای بررسی میزان تاثیر تقسیم سود، نسبت تغییر قیمت را قبل از مجمع و بعد از تقسیم سود نقدی محاسبه می شود و این نسبت در قیمت های قبل از مجمع ضرب می شود.

  • سود نقدی و افزایش سرمایه با محاسبه آورده

در روش افزایش سرمایه با محاسبه آورده و سود نقدی، حق تقدمی که به سهامداران تعلق می گیرد، در محاسبات بررسی و اثر داده می شود.

حق تقدم برای در اولویت قرار دادن منافع سهامداران شرکت این شرایط را به سهامداران می دهد تا در زمانی که شرکت می خواهد سهام جدید را منتشر کند، سهامداران شرکت اولویت خرید را داشته باشند.

می توان گفت این اولویتی که سهامداران در خرید سهام جدید دارند همان حق تقدم است.

  • عملکردی

در روش تعدیل قیمت عملکردی، تاثیر تقسیم سود نقدی بین سهامداران و میزان افزایش سرمایه در ارزش سهام مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد.

در این روش اگر مقداری از افزایش سرمایه از طریق مطالبات شرکت و میزان آورده نقدی سهامداران تامین گردد، مقدار آورده جدید سهامداران در بررسی و ارزیابی قیمت تعدیلی محاسبه می گردد.

در روش تعدیل قیمت عملکردی بر خلاف سایر روش ها، پایه محاسبات ارزش قیمت باز شدن سهام بعد از مجمع است.

  • افزایش سرمایه با احتساب آورده نقدی

در این روش تعدیل قیمت به غیر از میزان کم شدن قیمتی که در زمان افزایش سرمایه انجام می شود، حق تقدم تعلق گرفته به سهامداران نیز مورد بررسی قرار می گیرد، این شرایط زمانی رخ می دهد که یک مقداری از افزایش سرمایه از مطالبات و آورده نقدی تامین شده باشد.

در روش تعدیل قیمت افزایش سرمایه با احتساب آورده نقدی به ازای هر سهم، به مقدار درصدی که افزایش سرمایه انجام می شود حق تقدم تعلق می گیرد.

تعدیل قیمت چیست؟ 2

فرمول تعدیل قیمت

برای بدست آوردن قیمت تعدیلی ابتدا باید ارزش سهام بعد از برگزاری مجمع عادی را به مجموع ارزش سهام بعد از برگزاری مجمع با سود نقدی شرکت محاسبه کنیم و حاصل را در کل ارزش های قبل از برگزاری مجمع ضرب می گردد.

برای بدست آوردن تاثیر افزایش سرمایه بعد از مجمع ابتدا باید میزان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و و جوایز با در نظر گرفتن مقدار افزایش سرمایه نقدی را تقسیم کرده و نسبت به دست آمده را در ارزش های قبل از برگزاری مجمع ضرب کنیم، در فرمول تعدیل تاثیر تمام فاکتور های موثر به صورت همزمان و دسته جمعی در نظر گرفته می شد، اما اگر تغییر کند، مقدار متغیر خاص صفر در نظر گرفته می شود.

برای ارزیابی تاثیر افزایش سرمایه ارزش به دست آمده پس از مجمع به میزان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و جایزه با احتساب مقدار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، تقسیم و نسبت به دست آمده در ارزش‌های پیش از مجمع ضرب می‌شود. در فرمول تعدیل قیمت، اثرات همه فاکتورهای تاثیرگذار به صورت همزمان در نظر گرفته شده است. اگر هر یک از موارد تغییر کند، مقدار آن متغیر خاص صفر در نظر گرفته می‌شود.

 

تعدیل قیمت چیست؟ 3

Pt = ارزش سهام در زمان گشایش

P۰ = قیمت پایانی سهام

D = درآمد نقدی توزیع شده در مجمع

α = افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

β = افزایش سرمایه از محل سود انباشته شده

نتیجه گیری

افزایش سرمایه و سود نقدی زمانی که در بازار بورس انجام می شود کاهش قیمت رخ می دهد.

پس از افزایش سرمایه قیمت های جدید با قیمت های سابق ارتباطی ندارند و نیاز است این اختلاف قیمت برای سهامداران جبران شود، لذا در زمانی که این اختلاف قیمت قبل از افزایش سرمایه و بعد از افزایش سرمایه زیاد می شود و قیمت سهام روند نزولی را داشته است، تعدیل قیمت به کمک می آید تا فاصله یا شکاف قیمتی ایجاد شده را جبران کند.

محاسبه تعدیل قیمت در بازار بورس از داده های آماری شرکت و معادله های ریاضی استفاده می کند و حاصل این محاسبات تعدیل قیمت سهام می شود.

ارسال نظر