بورس

طرفداران بالا
نام آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات

اراد107 مرابحه عام دولت107-ش.خاص0307

1000000
2.42%
1000000
2.42%
1,000 1,000,000,000

كرونا2 تامين مالي جمعي نيكوكارانه2

10000
0%
10000
0%
104 1,040,000

اخزا006 اسنادخزانه اسلامي-م6بودجه1400

654560
0.15%
654550
0.15%
308,700 202,060,582,000

اراد106 مرابحه عام دولت106-ش.خاص0206

978510
-2.15%
978510
-2.15%
10,000 9,785,100,000

اراد86 مرابحه عام دولت86-ش.خاص0204

980000
0.94%
970830
0%
0 0

اراد87 مرابحه عام دولت87-ش.خاص0303

956520
0%
956520
0%
0 0

اخزا101 اسنادخزانه اسلامي-م1بودجه1401

568500
-0.16%
565360
-0.71%
43,100 24,366,812,000

اخزا004 اسنادخزانه اسلامي-م4بودجه1400

679000
0.09%
678710
0.05%
464,700 315,397,334,000

اخزا005 اسنادخزانه اسلامي-م5بودجه1400

665200
0.06%
665090
0.05%
563,900 375,042,762,000

اخزا001 اسنادخزانه اسلامي-م1بودجه1400

644310
-0.1%
644010
-0.15%
229,200 147,607,128,000

اخزا002 اسنادخزانه اسلامي-م2بودجه1400

621600
0.01%
621440
-0.01%
769,900 478,443,886,000

اخزا916 اسنادخزانه اسلامي-م16بودجه1399

856600
0%
856600
0%
0 0

افاد4 منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729

995150
0%
995150
0%
0 0

اراد42 مرابحه عام دولت4-شرايط خاص0106

995000
INF%
995000
INF%
0 0

اراد31 مرابحه عام دولت3-شرايط خاص0208

995000
0%
995000
0%
0 0

اراد93 مرابحه عام دولت93-ش.خاص0108

994200
0.42%
994200
0.42%
1,000 994,200,000

اراد92 مرابحه عام دولت92-ش.خاص0208

990000
0%
990000
0%
0 0

اراد65 مرابحه عام دولتي65-ش.خاص0210

984000
0%
984000
0%
0 0

اراد96 مرابحه عام دولت96-ش.خاص0304

983900
0%
983900
0%
0 0

اراد104 مرابحه عام دولت104-ش.خاص0203

981000
INF%
981000
INF%
0 0

اراد85 مرابحه عام دولت85-ش.خاص0107

977750
0%
977750
0%
0 0

اراد95 مرابحه عام دولت95-ش.خاص0205

974500
INF%
974500
INF%
0 0

اراد100 مرابحه عام دولت100-ش.خاص0211

961500
0%
961500
0%
0 0

اراد105 مرابحه عام دولت105-ش.خاص0305

961000
-0.5%
961000
-0.5%
57,200 54,969,200,000

اراد94 مرابحه عام دولت94-ش.خاص0308

955000
-0.29%
957730
0%
0 0

اخزا902 اسنادخزانه اسلامي-م2بودجه1399

946530
-0.07%
946690
-0.05%
3,400 3,218,743,000

اراد32 مرابحه عام دولت3-شرايط خاص0211

942000
-4.27%
942000
-4.27%
2,000 1,884,000,000

اخزا903 اسنادخزانه اسلامي-م3بودجه1399

935710
0.01%
935740
0.01%
6,600 6,175,880,000

اخزا909 اسنادخزانه اسلامي-م9بودجه1399

869030
-0.57%
870090
-0.45%
8,900 7,743,764,000

اخزا908 اسنادخزانه اسلامي-م8بودجه1399

831000
-0.17%
828060
-0.52%
600 496,836,000

اخزا910 اسنادخزانه اسلامي-م10بودجه1399

803530
-0.4%
803520
-0.4%
27,500 22,096,762,000

اراد55 مرابحه عام دولت5-شرايط خاص0209

1000000
0%
1000000
0%
0 0

تامين05 اجاره سهام سازمان ت.اجتماعي

1000000
0%
1000000
0%
0 0

اخزا911 اسنادخزانه اسلامي-م11بودجه1399

790600
-0.49%
790600
-0.49%
16,800 13,282,085,000

اراد40 مرابحه عام دولت4-شرايط خاص0207

965000
0%
965000
0%
10,000 9,650,000,000

اراد102 مرابحه عام دولت102-ش.خاص0312

964870
0%
964870
0%
0 0

اراد101 مرابحه عام دولت101-ش.خاص0207

964780
0%
964780
0%
0 0

اخزا914 اسنادخزانه اسلامي-م14بودجه1399

770000
-0.09%
770080
-0.08%
600 462,050,000

اخزا009 اسنادخزانه اسلامي-م9بودجه1400

620000
0.15%
619260
0.03%
98,700 61,120,874,000

اراد34 مرابحه عام دولت3-شرايط خاص0305

1000000
0%
1000000
0%
0 0

اراد33 مرابحه عام دولت3-شرايط خاص0303

997990
0%
997990
0%
0 0

اخزا003 اسنادخزانه اسلامي-م3بودجه1400

693000
0.07%
692490
-0%
154,700 107,128,574,000

اخزا011 اسنادخزانه اسلامي-م11بودجه1400

663090
0%
663090
0%
0 0

اخزا907 اسنادخزانه اسلامي-م7بودجه1399

820990
0%
820990
0%
0 0

اراد58 مرابحه عام دولت5-شرايط خاص0110

988000
0%
988000
0%
0 0

اخزا007 اسنادخزانه اسلامي-م7بودجه1400

636510
-0.1%
636170
-0.15%
147,600 93,899,022,000

اخزا008 اسنادخزانه اسلامي-م8بودجه1400

633980
0%
633840
-0.02%
65,100 41,263,285,000

اخزا010 اسنادخزانه اسلامي-م10بودجه1400

614010
-0.03%
613910
-0.05%
209,400 128,552,859,700

صشستا311 صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن

1000000
0%
1000000
0%
0 0

اراد54 مرابحه عام دولت5-شرايط خاص0109

1000000
0%
1000000
0%
0 0