بورس

طرفداران بالا
نام آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات

كاريس صندوق س.سپهر كاريزما-س

13460
-0.08%
13442
-0.22%
1,863,539 25,050,255,423

اطلس صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س

246100
-0.38%
246053
-0.4%
71,039 17,479,384,774

كمند صندوق س. با درآمد ثابت كمند

10146
0.05%
10146
0.05%
90,097,573 914,159,020,567

آساس صندوق س.آسمان آرماني سهام-س

187300
-1.62%
187262
-1.64%
5,491 1,028,255,650

كيان صندوق س. با درآمد ثابت كيان

37638
0.05%
37638
0.05%
29,271,757 1,101,738,993,552

الماس صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س

108001
-1.39%
108000
-1.39%
1,777 191,916,277

افران صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت

17688
0.05%
17688
0.05%
95,146,529 1,682,990,483,236

پارند صندوق س. پارند پايدار سپهر

10146
0.07%
10145
0.06%
42,215,823 428,294,114,933

كارين صندوق س نگين سامان-ثابت

10059
0.06%
10059
0.06%
8,832,286 88,841,278,174

امين يكم صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا

10033
0.04%
10035
0.06%
44,633,959 447,886,174,048

پالايش صندوق پالايشي يكم-سهام

75040
0.19%
74720
-0.24%
5,546,235 414,418,180,610

سپيدما صندوق س. سپيد دماوند

13509
0.07%
13508
0.06%
5,642,872 76,224,627,741

هماي صندوق س هماي آگاه-ثابت

10057
0.06%
10058
0.07%
77,573,611 780,197,936,569

بذر صندوق س بذر اميد آفرين-سهام

96400
-1.39%
96410
-1.38%
10,458 1,008,267,250

ياقوت صندوق س ياقوت آگاه-ثابت

15855
0.06%
15852
0.04%
4,651,983 73,742,870,077

آگاس صندوق س.هستي بخش آگاه-س

78061
-0.01%
77968
-0.13%
781,797 60,955,328,078

فردا صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت

14132
0.05%
14133
0.06%
6,235,567 88,125,971,046

دارا يكم صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام

92730
0.48%
92640
0.38%
3,746,507 347,074,811,860

ارمغان ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان

10120
-0.07%
10122
-0.05%
320,885 3,248,136,503

ثبات صندوق س. درآمد ثابت ثبات ويستا

12513
0.06%
12512
0.06%
35,489,843 444,063,734,112

اعتماد صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د

47909
0.06%
47909
0.06%
23,541,905 1,127,858,884,103

آكورد صندوق س. آرمان آتي كوثر-د

41827
0.06%
41826
0.06%
5,077,305 212,365,685,771

هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت

10147
0.05%
10147
0.05%
2,482,173 25,186,837,736

سرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

70810
-0.6%
70840
-0.56%
359,503 25,467,796,750

فيروزا صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت

30323
0.06%
30324
0.06%
7,059,296 214,062,621,261

طلا صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس

105500
1.32%
105662
1.47%
6,377,662 673,876,115,239

سپر صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت

15593
0.04%
15593
0.04%
11,847,995 184,748,038,547

دارا صندوق س. دارا الگوريتم-د

10054
0.05%
10054
0.05%
563,444 5,665,025,316

كاردان صندوق س تجارت شاخصي كاردان

190470
-0.78%
188620
-1.75%
28,072 5,294,982,350

آرام صندوق س شاخصي آرام مفيد

9110
-1.19%
9110
-1.19%
1,887,484 17,200,665,170

گنجين صندوق س. گنجينه يكم آويد

16681
0.07%
16680
0.06%
57,976 967,061,798

گوهر صندوق سكه طلاي كيان

74453
2.56%
74315
2.37%
949,592 70,568,969,509

زر صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر

65230
1.96%
65023
1.63%
237,386 15,435,635,063

صنوين صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط

118340
-1.51%
118340
-1.51%
419 49,585,070

عيار صندوق طلاي عيار مفيد

37900
1.36%
37870
1.28%
4,344,439 164,522,910,590

تصميم صندوق س با درآمد ثابت تصميم

21385
0.06%
21386
0.06%
1,618,487 34,612,257,463

آوند ص.س. درآمد ثابت آوند مفيد

10379
0.07%
10379
0.07%
24,043,390 249,537,966,007

سپاس صندوق س. پاداش سهامداري-ثابت

10142
0.05%
10142
0.05%
1,105,428 11,211,497,982

نخل ص.س. درآمد ثابت خليج فارس

10063
0.07%
10062
0.06%
6,339,833 63,791,543,368

اهرم صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي

9180
-1.5%
9200
-1.29%
6,471,953 59,563,220,150

عقيق صندوق سرمايه گذاري عقيق-سهام

42800
-0.67%
42800
-0.67%
38,065 1,629,312,500

فيروزه صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام

167490
-0.23%
167340
-0.32%
6,059 1,013,883,790

خاتم صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت

14500
0.06%
14500
0.06%
6,189,282 89,743,049,140

افق ملت صندوق س در سهام افق ملت

139830
0%
139830
0%
422 59,008,260

هم وزن صندوق س. شاخصي(هم وزن) كيان

8799
0.01%
8719
-0.9%
1,086,107 9,470,109,906

آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م

14240
-0.77%
14252
-0.68%
17,909 255,246,891

زيتون صندوق س زيتون نماد پايا- مختلط

12050
-0.33%
12050
-0.33%
753,207 9,079,716,620

كامياب صندوق س. كامياب آشنا-د

13053
0.05%
13053
0.05%
23,138,159 302,027,951,154

صنم ص.س.صندوق در صندوق صنم

10470
0%
10440
-0.29%
183,106 1,911,703,190

صبهمن404 صكوك مرابحه بهمن404-3ماهه 18%

1030000
0%
1030000
0%
0 0