صندوق های قابل معامله

صندوق های قابل معامله

قیمت لحظه ای و اطلاعات کامل بازار بورس را در اهرم مشاهده کنید.

نام
آخرین قیمت مقدار تغییر درصد تغییر قیمت پایانی کمترین قیمت بیشترین قیمت
حجم معاملات (روزانه)
ارزش معاملات (روزانه)
بروزرسانی (روزانه)
صندوق س.سپند كاريزما-س كاريس 16,880 468 3% 16,887 16,620 17,337 3M 46B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.توسعه اطلس مفيد-س اطلس 308,410 9,853 3% 309,182 302,001 317,002 632K 195B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.آسمان آرماني سهام-س آساس 250,312 3,067 1% 250,495 247,859 256,000 113K 28B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س آتيمس 212,504 5,131 2% 216,494 210,500 220,000 32K 7B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. با درآمد ثابت كمند كمند 10,125 7 0.07% 10,125 10,124 10,126 321M 3,252B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق پالايشي يكم-سهام پالايش 114,990 2,110 2% 113,450 112,000 116,800 21M 2,416B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س الماس 140,000 1,634 1.2% 142,254 134,000 149,500 210K 30B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. با درآمد ثابت كيان كيان 40,042 29 0.07% 40,042 40,040 40,044 21M 858B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت افران 18,985 15 0.08% 18,985 18,984 18,986 282M 5,358B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. پارند پايدار سپهر پارند 10,114 5 0.05% 10,115 10,114 10,116 42M 421B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س نگين سامان-ثابت كارين 10,032 8 0.08% 10,032 10,031 10,033 14M 137B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا امين يكم 9,976 29 0.3% 9,979 9,972 9,989 25M 253B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. سپيد دماوند-د سپيدما 14,417 13 0.09% 14,417 14,416 14,417 43M 615B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س بذر اميد آفرين-سهام بذر 126,220 130 0.10% 123,180 122,900 126,220 21K 3B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.هستي بخش آگاه-س آگاس 97,397 2,598 3% 97,636 96,550 99,939 4M 347B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س هماي آگاه-ثابت هماي 10,037 12 0.1% 10,037 10,036 10,038 135M 1,353B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س ياقوت آگاه-ثابت ياقوت 16,876 6 0.04% 16,876 16,872 16,887 4M 73B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام دارا يكم 111,130 5,530 5% 112,360 110,260 116,500 11M 1,207B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت فردا 15,111 13 0.09% 15,110 15,109 15,111 27M 401B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. ثبات ويستا -د ثبات 13,396 10 0.07% 13,394 13,394 13,396 81M 1,091B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د اعتماد 51,264 39 0.08% 51,264 51,263 51,265 66M 3,373B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د اعتماد4 51,122 72 0.1% 51,122 51,122 51,122 16M 800B ۱۴۰۱-۱۱-۰۲ ۰۶:۰۰:۰۷
ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان ارمغان 10,091 7 0.07% 10,091 10,090 10,108 87K 882M ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان ارمغان4 10,061 13 0.1% 10,061 10,061 10,061 28M 280B ۱۴۰۱-۱۰-۲۷ ۰۶:۰۰:۵۱
صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس طلا 152,711 1,882 1.3% 150,127 147,000 153,500 6M 842B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. آرمان آتي كوثر-د آكورد 44,758 36 0.08% 44,759 44,758 44,761 5M 246B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۱۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت هامرز 10,126 7 0.07% 10,125 10,125 10,126 9M 90B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام سرو 90,430 2,390 3% 90,390 88,340 92,750 1M 104B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت فيروزا 32,454 25 0.08% 32,454 32,454 32,455 7M 236B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي اهرم 13,310 780 6% 13,420 13,150 13,900 106M 1,420B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت سپر 16,653 20 0.1% 16,653 16,652 16,655 15M 257B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س تجارت شاخصي كاردان كاردان 246,210 3,530 1% 247,020 244,590 250,790 81K 20B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س شاخصي آرام مفيد آرام 11,420 260 2% 11,390 11,290 11,650 3M 35B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق سكه طلاي كيان گوهر 105,089 265 0.3% 104,260 102,701 105,800 2M 171B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. دارا الگوريتم-د دارا 10,028 6 0.06% 10,028 10,027 10,028 287K 3B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر زر 93,999 815 0.9% 91,854 88,100 95,000 889K 82B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق طلاي عيار مفيد عيار 61,600 1,485 2.5% 58,963 56,001 63,100 7M 423B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. گنجينه يكم آويد-د گنجين 17,539 13 0.07% 17,539 17,539 17,545 510K 9B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط صنوين 137,000 1,890 1% 137,360 137,000 138,800 21K 3B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س با درآمد ثابت تصميم تصميم 22,891 19 0.08% 22,891 22,890 22,892 25M 573B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. آوند مفيد-د آوند 11,064 8 0.07% 11,064 11,063 11,064 39M 437B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق سرمايه گذاري عقيق-سهام عقيق 52,800 520 0.98% 52,060 50,000 54,500 70K 4B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. پاداش سهامداري-ثابت سپاس 10,111 8 0.08% 10,111 10,110 10,111 820K 8B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام فيروزه 20,680 10 0.05% 20,160 20,040 20,760 386K 8B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.خليج فارس-د نخل 10,034 9 0.09% 10,033 10,033 10,034 4M 37B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س. شاخصي كيان-س هم وزن 11,926 177 1% 11,901 11,610 12,250 21M 244B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س در سهام افق ملت افق ملت 171,000 3,070 2% 170,970 168,000 177,090 19K 3B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت خاتم 15,433 13 0.08% 15,434 15,432 15,434 7M 109B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س نوع دوم افق آتي-ثابت آفاق 10,037 10 0.1% 10,036 10,035 10,037 2M 22B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م آسام 16,050 434 3% 16,168 16,050 16,430 87K 1B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳