بورس

طرفداران بالا
نام آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات

تملي807 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

763489
0%
763489
0%
0 0

تملي802 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

860000
-1.64%
874328
0%
0 0

تملي711 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

726615
7.93%
673248
0%
0 0

تملي805 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

827256
1.19%
817559
0%
0 0

تملي710 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

662037
0%
662037
0%
0 0

تملي707 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

783034
-1.43%
794428
0%
0 0

تملي708 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

703000
2.8%
683820
0%
0 0

تملي705 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

707403
-5%
707403
-5%
8 5,659,224

تملي704 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

737050
0%
737050
0%
0 0

تملي712 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

520190
0%
520190
0%
0 0

تملي709 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

491588
0%
491588
0%
0 0

تملي804 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

551907
5%
551907
5%
36 19,868,652

تملي801 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

446500
0%
446500
0%
0 0

تملي706 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

440426
5%
440426
5%
20 8,808,520

تملي806 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

502602
-5%
502602
-5%
30 15,078,060

تملي803 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

459179
-5%
459179
-5%
32 14,693,728

تملي703 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

674500
3.15%
672167
2.79%
24 16,132,000

تملي702 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

642521
-5%
642521
-5%
135 86,740,335

تملي701 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

517901
0%
517901
0%
0 0

تملي612 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

604282
0%
604282
0%
0 0

تملي809 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

605499
1.39%
597178
0%
0 0

تملي810 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

307937
0%
307937
0%
0 0

تملي808 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

460100
0%
460100
0%
0 0

تملي611 تسهيلات مسكن بانك ملي ايران

704473
INF%
670927
INF%
0 0

تسه8907 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه8908 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه8909 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه8911 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه8912 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9001 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9002 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9003 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9005 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9006 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9007 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9010 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9011 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9012 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9101 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9102 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9103 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9104 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9105 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9106 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9107 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9108 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9109 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9110 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9111 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0

تسه9112 بانك مسكن

0
NAN%
0
NAN%
0 0