بورس

طرفداران بالا
نام آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات

هكشو208 گروه صنعتي پاكشو

1727
1.47%
1727
1.47%
2,232,550 3,855,613,850

هبندر202 پالايش نفت بندرعباس

1272
0%
1272
0%
0 0

هشپنا108 پالايش نفت اصفهان

1634
INF%
1634
INF%
0 0

هتجار108 بانك تجارت

376
0%
376
0%
0 0

هخود108 ايران‌ خودرو

343
0%
343
0%
0 0

هفولا108 فولاد مباركه اصفهان

479
0%
479
0%
0 0

هفولا110 فولاد مباركه اصفهان

721
INF%
721
INF%
0 0

هساپا108 سايپا

289
0%
289
0%
0 0

هفملي108 ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌

446
INF%
446
INF%
0 0

هفارس108 صنايع پتروشيمي خليج فارس

1220
INF%
1220
INF%
0 0

هكوير110 توليدي فولاد سپيد فراب كوير

249
0%
249
0%
0 0

هكوير109 توليدي فولاد سپيد فراب كوير

200
-76.85%
864
0%
0 0

هگستر201 گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

1
INF%
1
INF%
0 0

هاميد112 توسعه و عمران اميد

1
0%
1
0%
0 0

هبساز112 بهساز كاشانه تهران

1
0%
1
0%
0 0

هخود201 ايران‌ خودرو

1
INF%
1
INF%
0 0

هبندر108 پالايش نفت بندرعباس

1
0%
1
0%
0 0

ضسان8000 گسترش نفت و گاز پارسيان

11600
-0.19%
11622
0%
0 0

ضسان8001 گسترش نفت و گاز پارسيان

9989
0%
9989
0%
0 0

ضپيك7049 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

8000
0%
8000
0%
0 0

ضپيك7050 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

7500
0%
7500
0%
0 0

ضتوسن1101 توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين

6000
0%
6000
0%
0 0

طتوسن1104 توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين

5811
1.1%
5714
-0.59%
42 353,022,348

ضسان8003 گسترش نفت و گاز پارسيان

7999
0%
7999
0%
0 0

ضسان8002 گسترش نفت و گاز پارسيان

7400
0%
7400
0%
0 0

ضپيك7051 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

6000
0%
6000
0%
0 0

ضسان8004 گسترش نفت و گاز پارسيان

6800
0%
6800
0%
0 0

ضتوسن1103 توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين

4500
0%
4500
0%
0 0

ضفرابورس1003 فرابورس ايران

5500
0%
5500
0%
0 0

ضپيك7052 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

5000
0%
5000
0%
0 0

ضپنا7048 گروه مپنا (سهامي عام)

5400
INF%
5516
INF%
0 0

ضوسپهر600 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

5000
-1.96%
5100
0%
0 0

ضسان8005 گسترش نفت و گاز پارسيان

5000
0%
5000
0%
0 0

ضوسپهر602 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

4900
0%
4900
0%
0 0

ضوسپهر603 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

4600
0%
4600
0%
0 0

ضپيك7054 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

3500
0%
3500
0%
0 0

ضكاريس900 صندوق س.سپهر كاريزما-س

4200
0%
4200
0%
0 0

ضوسپهر303 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

4200
0%
4200
0%
0 0

ضفرابورس1005 فرابورس ايران

3500
0%
3500
0%
0 0

ضهاي7000 داده گسترعصرنوين-هاي وب

1199
-13.8%
1179
-15.24%
51 199,517,550

ضپنا7049 گروه مپنا (سهامي عام)

3900
INF%
3900
INF%
0 0

ضوسپهر304 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

3800
0%
3800
0%
0 0

ضوسپهر300 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

3800
0%
3800
0%
0 0

ضوسپهر309 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

3500
0%
3500
0%
0 0

ضوسپهر305 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

3500
0%
3500
0%
0 0

ضوسپهر301 سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات

3500
0%
3500
0%
0 0

ضهاي7001 داده گسترعصرنوين-هاي وب

1049
-12.58%
1034
-13.83%
30 102,899,974

ضفلا7010 فولاد مباركه اصفهان

2000
5.54%
1895
0%
0 0

ضپيك7056 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

2600
INF%
2695
INF%
0 0

ضتفارس601 تامين سرمايه خليج فارس

3220
0%
3220
0%
0 0