طلا

# نام آخرین قیمت تغییر درصد کمترین قیمت بیشترین قیمت
1
image
طلای 18 عیار / 750
26406000 0
0
26617000
25060000
2
image
طلای 18 عیار / 740
26054000 0
0
26262000
24726000
3
image
طلای ۲۴ عیار
35208000 0
0
35488000
33414000
4
image
طلای دست دوم
26054350 0
0
26261640
24726350
# نام آخرین قیمت تغییر درصد کمترین قیمت بیشترین قیمت
1
image
آبشده نقدی
114400000 0
0
115310000
108550000
2
image
آبشده بنکداری
114430000 0
0
115340000
108600000
3
image
آبشده کمتر از کیلو
114400000 0
0
115310000
108570000
# نام آخرین قیمت تغییر درصد کمترین قیمت بیشترین قیمت
1
image
مثقال طلا
114360000 0
0
115310000
108550000
2
image
مثقال / بدون حباب
99964000 0
0
99964000
97468000
avatar
هشدار