نفت و انرژی

نام آخرین قیمت تغییر درصد بیشترین قیمت کمترین قیمت
نفت خام
نفت خام
85.90 -0.789
-0.91
85.93
85.89
نفت خام برنت
نفت خام برنت
89.32 -0.720
-0.80
89.37
89.32
نفتا
نفتا
676.52 1.24
0.18
676.52
676.52
گاز ttf
گاز ttf
33.84 -0.610
-1.77
33.84
33.65
گاز انگلستان
گاز انگلستان
82.13 -1.3
-1.59
82.13
82.00
پروپان
پروپان
0.7300 0.010
1.45
0.7300
0.7300
اورانیوم
اورانیوم
60.75 2.25
3.85
60.75
60.75
متانول
متانول
2,546.00 -7.0
-0.27
2,546.00
2,546.00
نفت اورال روسیه
نفت اورال روسیه
75.83 1.53
2.06
75.83
75.83
گاز طبیعی
گاز طبیعی
2.5875 0.0055
0.21
2.5875
2.5845
گازوئیل
گازوئیل
2.5722 -0.00880
-0.34
2.5737
2.5722
نفت کوره
نفت کوره
3.1915 -0.0281
-0.87
3.1933
3.1915
ذغال سنگ
ذغال سنگ
160.50 3.95
2.52
160.50
160.50
اتانول
اتانول
2.2600 -0.00500
-0.22
2.2600
2.2600
قیر
قیر
3,936.00 37
0.95
3,936.00
3,936.00