طلا

نام آخرین قیمت تغییر درصد بیشترین قیمت کمترین قیمت
طلای 24 عیار
طلای 24 عیار 29,892,600 36,900
0.12
29,904,900
29,828,000
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 750 22,421,700 27,700
0.12
22,430,900
22,373,200
طلای 18 عیار / 740
طلای 18 عیار / 740 22,122,700 27,300
0.12
22,131,800
22,074,900
طلای 17 عیار
طلای 17 عیار 21,175,000 26,100
0.12
21,183,800
21,129,300
طلای 22 عیار
طلای 22 عیار 27,492,000 34,000
0.12
27,503,300
27,432,500
طلای 21 عیار
طلای 21 عیار 26,158,600 32,300
0.12
26,169,400
26,102,100
طلای 15 عیار
طلای 15 عیار 18,684,700 23,000
0.12
18,692,400
18,644,300
طلای 14 عیار
طلای 14 عیار 17,438,100 21,600
0.12
17,445,300
17,400,400
طلای 12 عیار
طلای 12 عیار 14,947,800 18,500
0.12
14,953,900
14,915,500
طلای 10 عیار
طلای 10 عیار 12,454,500 15,400
0.12
12,459,600
12,427,600
طلای 9 عیار
طلای 9 عیار 11,210,800 13,800
0.12
11,215,500
11,186,600
طلای 8 عیار
طلای 8 عیار 9,964,200 12,300
0.12
9,968,300
9,942,700
طلای 6 عیار
طلای 6 عیار 7,473,900 9,200
0.12
7,477,000
7,457,700
مظنه طلا
مظنه طلا 97,120,000 291,910
-0.03
97,240,000
96,910,000
گرم نقره
گرم نقره 377,000 1,000
-0.27
378,000
376,000