سکه پارسیان

نام آخرین قیمت تغییر درصد بیشترین قیمت کمترین قیمت
سکه پارسیان 0/050
سکه پارسیان 0/050 1,222,000 1,500
0.12
1,222,500
1,219,300
سکه پارسیان 0/100
سکه پارسیان 0/100 2,444,000 3,100
0.13
2,445,000
2,438,700
سکه پارسیان 0/150
سکه پارسیان 0/150 3,665,900 4,500
0.12
3,667,500
3,658,000
سکه پارسیان 0/200
سکه پارسیان 0/200 4,887,900 6,000
0.12
4,889,900
4,877,400
سکه پارسیان 0/250
سکه پارسیان 0/250 6,109,900 7,500
0.12
6,112,400
6,096,700
سکه پارسیان 0/300
سکه پارسیان 0/300 7,331,900 9,100
0.12
7,334,900
7,316,000
سکه پارسیان 0/350
سکه پارسیان 0/350 8,553,900 10,600
0.12
8,557,400
8,535,400
سکه پارسیان 0/400
سکه پارسیان 0/400 9,775,900 12,100
0.12
9,779,900
9,754,700
سکه پارسیان 0/450
سکه پارسیان 0/450 10,997,800 13,500
0.12
11,002,400
10,974,100
سکه پارسیان 0/500
سکه پارسیان 0/500 12,219,800 15,100
0.12
12,224,800
12,193,400
سکه پارسیان 0/600
سکه پارسیان 0/600 14,663,800 18,100
0.12
14,669,800
14,632,100
سکه پارسیان 0/700
سکه پارسیان 0/700 17,107,800 21,200
0.12
17,114,800
17,070,800
سکه پارسیان 0/800
سکه پارسیان 0/800 19,551,700 24,100
0.12
19,559,700
19,509,400
سکه پارسیان 0/900
سکه پارسیان 0/900 21,995,700 27,200
0.12
22,004,700
21,948,100
سکه پارسیان 1/000
سکه پارسیان 1/000 24,439,700 30,200
0.12
24,449,700
24,386,800
سکه پارسیان 1/100
سکه پارسیان 1/100 26,883,600 33,200
0.12
26,894,600
26,825,500
سکه پارسیان 1/200
سکه پارسیان 1/200 29,327,600 36,200
0.12
29,339,600
29,264,100
سکه پارسیان 1/300
سکه پارسیان 1/300 31,771,500 39,200
0.12
31,784,600
31,702,800
سکه پارسیان 1/400
سکه پارسیان 1/400 34,215,500 42,300
0.12
34,229,600
34,141,500
سکه پارسیان 1/500
سکه پارسیان 1/500 36,659,500 45,300
0.12
36,674,500
36,580,200
سکه پارسیان 1/600
سکه پارسیان 1/600 39,103,400 48,300
0.12
39,119,500
39,018,900
سکه پارسیان 1/700
سکه پارسیان 1/700 41,547,400 51,300
0.12
41,564,500
41,457,500
سکه پارسیان 1/800
سکه پارسیان 1/800 43,991,400 54,400
0.12
44,009,400
43,896,200
سکه پارسیان 1/900
سکه پارسیان 1/900 46,435,300 57,300
0.12
46,454,400
46,334,900
سکه پارسیان 2/000
سکه پارسیان 2/000 48,879,300 60,400
0.12
48,899,400
48,773,600